Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Cenniki do pobrania
Proces wydawniczy

Procedura oceniania i opracowywania publikacji

 1. Nadesłanie pracy.
 2. Ocena pracy w gronie redaktorskim z zasięgnięciem opinii wybranych członków Rady Naukowej lub konsultacją zewnętrzną, jeśli zajdzie potrzeba. Wyjątkiem są tomy nadsyłane w ramach prowadzonych serii i czasopism, które mają osobne instancje recenzyjne i zatwierdzające publikacje do wydania.
 3. Przekazanie pracy – po usunięciu danych umożliwiających zidentyfikowanie Autora – do recenzji wydawniczej. Zadaniem Recenzenta jest przede wszystkim ocena, czy tekst jest pracą oryginalną. Jeżeli co do oryginalności i/lub autorstwa są jakiekolwiek zastrzeżenia, muszą zostać rozstrzygnięte przed jakąkolwiek kontynuacją prac. Recenzent (zgodnie z Zasadami Etyki Publikacji) powiadamia o wątpliwościach Wydawcę, który przedstawia je Autorowi. Autor ma możliwość wyjaśnienia sytuacji i obrony wobec zarzutów. Jeśli jednak zastrzeżenia okażą się słuszne, Wydawca musi powiadomić o sprawie uczelnię, przy której afiliowany jest Autor, by mogła podjąć stosowne kroki. Tylko w przypadku pracy oryginalnej Recenzent decyduje, czy nadaje się ona do publikacji i może być przekazana do dalszego opracowywania i przygotowywania do druku, czy też powinna wrócić do Autora z prośbą o dopracowanie. Dodatkowo w Recenzji Wydawniczej może pojawić się sugestia o włączeniu publikacji do jednej z prowadzonych przez Wydawnictwo serii. Jeśli Recenzja sugeruje dopracowanie pracy, Autor zostaje o tym powiadomiony i ustala się w porozumieniu z nim możliwy termin ponownego nadesłania tekstu. Poprawiony tekst zostaje poddany kontroli tego samego Recenzenta – dla oceny wdrożenia jego sugestii. Gdy Recenzja Wydawnicza zezwala na dalsze procedowanie książki, proces wydania jest kontynuowany.
 4. Pierwszym właściwym etapem opracowania książki jest przekazanie zanonimizowanej pracy do dwóch naukowych recenzji zewnętrznych. Recenzenci mają wyznaczony termin wydania opinii zależny od wielkości pracy. Jeśli Recenzje są pozytywne, ale zawierają uwagi – autor otrzymuje czas na wprowadzenie uwag do treści. Jeśli Recenzje są negatywne – praca zostaje odrzucona pomimo wstępnej pozytywnej opinii Recenzji Wydawniczej. Jeśli Recenzje są negatywne, ale z warunkami do spełnienia, dopuszcza się pracę do ponownej ewaluacji po poprawieniu tekstu przez autora. Jeśli jedna Recenzja jest pozytywna, a druga negatywna – należy przedłożyć publikację do decyzji Rady Naukowej. Recenzja Naukowa jest przez Wydawnictwo postrzegana nie tylko jako sposób kontroli jakości merytorycznej opracowywanych publikacji, lecz także jako gruntowna konsultacja ekspercka pozwalająca Autorowi uniknąć błędów, przeinaczeń i pomijania istotnych dla opracowywanego zagadnienia źródeł czy analogii. Dlatego z Bazy Recenzentów zawsze dobierani są możliwie najbardziej właściwi dla tematyki pracy eksperci. Nazwisko Recenzenta jest ujawnione na karcie redakcyjnej publikacji, a treść recenzji – z pominięciem sugestii poprawek, do których Autor się odniósł, jest za wiedzą i zgodą obu stron upubliczniana przez Wydawnictwo.
 5. Praca po recenzjach i ewentualnych poprawkach Autora trafia do redakcji językowej z elementami redakcji technicznej i merytorycznej. Wykonawca tego etapu opracowania książki jest przez Wydawnictwo dobierany ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i/lub doświadczenia w dziedzinie, której dotyczy opracowywany tekst. Przez redakcję językową rozumie się doprowadzenie tekstu do postaci bez błędów językowych jakiegokolwiek rodzaju, jasnego i zrozumiałego, bez zakłóceń toku treści, o jednolitym stylu wypowiedzi. Przez redakcję techniczną rozumie się uporządkowanie i odpowiednie zróżnicowanie w pliku tekstowym struktury tekstu, tytułów, hierarchii śródtytułów, cytatów i ewentualnych elementów graficznych; osobną kwestią jest nadanie wyznaczonej z góry konstrukcji przypisów i bibliografii, która może się różnić zależnie od serii wydawniczej. Przez redakcję merytoryczną w podstawowym wymaganym zakresie rozumie się zweryfikowanie występujących w tekście dat, faktów historycznych, nazw własnych; ujednolicenie zapisów nazw własnych; sprawdzenie powołanej w bibliografii i przypisach literatury zarówno pod kątem poprawności zapisu, jak i samego istnienia; sprawdzenie poprawności powołanych cytatów oraz ich adresów. Redakcja powinna być przeprowadzona w trybie zmian, konsultowana na bieżąco z Autorem w razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań. Całość uwag redakcyjnych musi być zatwierdzona przez Autora. Gdyby Autor miał zastrzeżenia lub wątpliwości, zgłasza je do Redaktora i w drodze dyskusji ustalają wersję akceptowalną dla obu stron. W przypadku sytuacji konfliktowej rozstrzyga Wydawca/Redaktor prowadzący serię. Autoryzacja trwa aż do ustalenia z Redaktorem ostatecznej, zaakceptowanej przez obie strony wersji tekstu, gotowej do składu.
 6. Zatwierdzony tekst zostaje złożony wg ustalonego z Autorem lub Redaktorem serii layoutu.
 7. Gotowy skład przekazany jest do oglądu Autora, by miał szansę zgłosić uwagi strukturalne, gdyby takowe były niezbędne.
 8. Przygotowywany jest projekt/projekty okładki z uwzględnieniem uwag i pomysłów Autora.
 9. Po naniesieniu ewentualnych uwag Autorskich zatwierdzony skład wraz z podstawami tekstowymi trafia do korekty poskładowej. Korekta poskładowa ma za zadanie sprawdzić kompletność i prawidłową kolejność elementów tekstu, usunąć ewentualne błędy językowe, zasygnalizować błędy techniczne.
 10. Uwagi korekty przekazuje się do wglądu Autorowi albo w oryginale papierowym, albo w postaci skanu. Autor otrzymuje czas na zapoznanie się z uwagami Korekty. Oczekuje się od niego odniesienia do wszystkich poprawek poza technicznymi, wynikającymi ze składu.
 11. Zatwierdzona Korekta jest wprowadzana, następnie praca jest przekazywana do rewizji oraz drugiego czytania.
 12. Autor otrzymuje do wglądu również drugą korektę.
 13. Uwagi drugiej korekty zatwierdzone przez autora wprowadzane są do składu.
 14. Plik zostaje wysłany do oceny i zatwierdzenia Autorowi, Redaktorowi tomu i ewentualnie Redaktorowi serii.
 15. Po akceptacji tekstu rozpoczyna się etap opracowywania indeksów. Opracowane indeksy Autor dostaje w edytowalnym pliku tekstowym do zatwierdzenia i ewentualnych poprawek.
 16. Zatwierdzony indeks włamywany jest do książki, po czym jest generowany plik do akceptacji.
 17. Autor otrzymuje plik gotowej książki oraz gotowej okładki w celu ostatecznej kontroli i zatwierdzenia do druku.
 18. Z zaakceptowanych do druku plików przygotowywane są dwa komplety próbnych wydruków w miękkiej oprawie, co pozwala ocenić efekt końcowy przed zatwierdzeniem do druku całego nakładu. Jeden komplet trafia do Autora, jeden do Wydawnictwa. Autor może mieć absolutną pewność, że do jego pracy nie zostały wprowadzone żadne zmiany, o których nie został poinformowany i których nie miał możliwości zaopiniować.
 19. Jeśli do egzemplarzy próbnych nie ma zastrzeżeń, zwolniony do druku nakład po zakończeniu produkcji przesyłany jest do ustalonych w umowie wydania adresatów. Wysyłką egzemplarzy obowiązkowych zajmuje się Wydawnictwo. Wydawnictwo prowadzi dystrybucję książki poprzez własną stronę internetową, katalog wysyłkowy, krajowe księgarnie naukowe oraz wybranych ogólnopolskich dystrybutorów.
 20. Sposób promocji publikacji oraz wykaz instytucji, do których przesyłane są egzemplarze recenzenckie, jest ustalany w porozumieniu z Autorem.
 21. Autor otrzymuje zestaw materiałów do zamieszczenia w portalach akademickich.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl